Slaag-zakregeling HAVO

Zak- en slaagregeling HAVO

 

Moet jij dit jaar ook eindexamen HAVO doen? Lees hier dan alles over de zak- en slaagregeling HAVO! De volgende cijfers tellen mee:

 1. van de verplichte vakken
 2. van de keuzevakken
 3. het combinatiecijfer 

Je bent voor het centraal examen geslaagd als:

 • het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger (met een 5,49 ben je gezakt)
 • je in de eindcijfers Engels, Nederlands en wiskunde maximaal één 5 hebt; dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger (Kernvakkenregel).
 • als geen van de onderdelen van jouw combinatiecijfer* lager dan een 4 is.
 • jouw vakken CKV en Lichamelijke opvoeding voldoende of goed zijn.
 • je de rekentoets VO hebt afgelegd (cijfer telt niet mee, maar moet wel minimaal een 5 zijn).
én
je voor alle examenvakken en het combinatiecijfer* een eindcijfer (= CE en SE gemiddelde) 6 of meer hebt behaald,
óf
 1. je één 5 hebt en al je andere eindcijfers (incl. combinatiecijfer*) zijn 6 of hoger, óf
 2. je één 4 hebt en al je andere eindcijfers (incl. combinatiecijfer) 6 of hoger zijn, waarbij het gemiddelde minimaal 6,0 is, óf.
 3. je hebt twee 5-en of één 5 plús één 4 en al je andere eindcijfers (incl. combinatiecijfer) zijn 6 of hoger, waarbij het gemiddelde minimaal 6,0 is.

In de Tweede Fase worden in het HAVO de afgeronde eindbeoordelingen van de schoolexamenvakken rekenkundig gemiddeld in het zogenaamde combinatiecijfer. Dit geldt voor de vakken maatschappijleer, levensbeschouwelijke vorming en het profielwerkstuk. Het combinatiecijfer telt mee in de zak-slaagregeling. De eindbeoordeling van elk van de vakken die samen het combinatiecijfer vormen, mag niet lager zijn dan afgerond een 4. Afronding gaat als volgt: als de decimaal van het school-examencijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer voor het vak naar boven afgerond op het eerstvolgend geheel getal. Als de decimaal lager dan een 5 is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond op een geheel getal.

Zak- en slaagregeling HAVO

Cum Laude

Als je voor Cum Laude in aanmerking wilt komen, dan moet je gemiddeld voor de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel, het hoogste cijfer uit het vrije deel, minimaal een 8,0 hebben. Bij 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude. Bovendien mag geen enkel vak cijfer lager zijn dan een 7. Voor deze bepaling tellen extra vakken niet mee.

Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 7. Het cijfer voor de samenstellende vakken echter, mag wel lager zijn dan een 7. Heb je bijvoorbeeld voor maatschappijleer een 5, voor levensbeschouwelijke vorming een 5 en voor het profielwerkstuk een 7, dan levert dat gemiddeld een 7 op en dat is voldoende. Het cijfer voor de Rekentoets telt niet mee voor Cum Laude, tenzij het cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog laten betrekken bij de bepaling van het Cum Laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar. 

Gezakt

Met een 3 of lager ben je gezakt. Dit geldt ook voor de vakken die meetellen voor het combinatiecijfer. Dat combinatiecijfer is het gemiddelde van de vakken die wel op de cijferlijst staan, maar waarvoor je geen examen doet, zoals maatschappijleer, profielwerkstuk, ANW. Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor een extra vak.

Bereken zelf je cijfer!

WIl jij zelf het gemiddelde cijfer van het Centraal Examen berekenen? Hanteer dan het onafgeronde eindcijfer. Je moet ten minste een gemiddelde van 5,50 hebben. Met een gemiddelde van 5,49 ben je helaas gezakt.

Het eindcijfer voor ieder examenvak is het gemiddelde van het SE en het CE van dat vak. Is het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager? Dan wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Is het een 5 of hoger? Dan wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Heb je bijvoorbeeld voor het SE een 5,3 en voor het CE een 5,6, dan is dit gemiddeld een 5,45. Op de eindlijst wordt het echter een 5. Heeft een examenvak alleen een SE en geen CE, dan is wordt het SE cijfer meteen het eindcijfer. 

Slaag-zakregeling VAVO

Moet je opnieuw examen doen voor  het HAVO in het VAVO? Dan geldt hier ook:

 • het gemiddelde van al je centraal eindexamen cijfers moet minimaal 5,5 zijn.
 • je moet voor je rekentoets geslaagd zijn.
 • je mag maximaal één 5 hebben voor de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde.

NB: Heb je eerder examen gedaan en neem je voor ten minste één kernvak het behaalde cijfer mee, dan val je in de overgangsregeling en is de kernvakkenregeling niet van toepassing.

Veel succes met jouw examens!

 

© BijlesXtra

Image by Freepik.com